ایمنی؛ بچه ناتنی یا سرراهی بهداشت حرفه ای

سرفصل کارشناسی پیوسته

این دوره جمعاٌ 130 واحد درسی بشرح زیر دارد:

دروس عمومی: 39

دروس پایه: 22

دروس اختصاصی: 53

کارآموزی: 16

  نکات:

 1. ارگونومی با 5 واحد درس اختصاصی، دارای ضریب 1 است.
 2.  50 واحد درس باقیمانده روی هم رفته دارای ضریب 5 می باشد. بعبارت دیگر اگر عدالت اجراء می شد یا باید ضریب بخش بهداشت حرفه ای 10 می شد و یا ضریب درس ارگونومی 0/5.
 3.  توزیع کلی 53 واحد به شکل زیر است:
 • عوامل شیمیایی: 17 واحد
 • عوامی فیزیکی: 10 واحد
 • ارگونومی: 5 واحد
 • ایمنی: 13 واحد
 • طب کار: 4 واحد
 • زبان: 2 واحد
 • کلیات محیط زیست: 2 واحد
 1. با توجه به اینکه سوالات زبان بخش اختصاصی از آزمون را بخود اختصاص می دهند و از دو حوزه محیط زیست و طب کار بگذریم حال بررسی بکنیم که سهم 4 بخش یاد شده از سوالات آزمون کارشناسی ارشد چگونه است. برای این کار آزمون سال 91 را بعنوان نمونه مورد ارزیابی قرار می دهیم:

تعداد کل سوالات تخصصی: 50 عدد

حال اگر به نسبت واحدهای درسی در مقطع ارشد حساب کنیم انتظار می رود تعداد سوالات در هر بخش به صورت زیر باشد:

حوزه

تعداد واحد

درصد واحد

سوالات مورد انتظار

سوالات موجود

تفاوت

عوامل شیمیایی

17

47/8

19

20

1-

عوامی فیزیکی

10

22/2

11/1

14

3+

ارگونومی

5

11/1

5/6

8

2/5+

ایمنی

13

28/9

14/5

8

6/5-

 

45

100

50

 

 

 حال دوباره به تعداد سوالات طرح شده در آزمون های کارشناسی ارشد نگاه دوباره ای بیاندازید. راستی آیا عدالت رعایت می شود؟ بعبارت ساده تر 8/44 درصد سوالاتی که بایستی در حوزه ایمنی طرح شوند در فرایند طرحها سوالات تقدیم حوزه های دیگر می شود. نکته ای که در جدول فوق بیشتر به چشم می خورد برابری تعداد سوالات در حوزه ایمنی و ارگونومی است یعنی هر کدام 8 سوال و این در حالی است که دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای در مقطع کارشناسی 13 واحد تخصصی ایمنی پاس می کند و 5 5 واحد ارگونومی!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید