آنالیز ایمنی شغلی(JSA
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٥   کلمات کلیدی:

آنالیز ایمنی شغلی(JSA)

بر اساس مقررات قانونی و همچنین اصول اجتماعی و انسانی کارفرمایان موظف اند که نسبت به تامین ایمنی و بهداشت کار برای کارمندان خود اقدام نمایند. در این راستا ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی محیط های کاری از وظایف کارفرمایان محسوب می شود. بر همین اساس لازم است که کارفرمایان در صورت لزوم اقدام به بکارگیری مکانیسم های کنترلی برای حذف یا کاهش ریسک های تحمیلی بر کارکنان نمایند. آنالیز ایمنی شغلی یک روش پیشگیرنده برای کسب اطمینان از وجود درجه قابل قبولی از ایمنی و بهداشت در محیط های کاری بشمار رفته و راهی را برای شناسایی خطرات مرتبط با شغل و همچنین تعین اقدامات کنترلی فراهم می آورد. این فرایند شامل آنالیز دقیق کلیه وظایف موجود در یک شغل، شناسایی خطرات بالقوه ایمنی و بهداشت در هر مرحله و تعین مکانیسم های عملی و کاربردی برای حذف و یا کنترل خطرات شناسایی شده است. بنابر این در مورد هر شغلی می توان پس از انجام آنالیز ایمنی شغلی، اقدامات کنترلی فنی را همراه با ارائه آموزشها و دستورالعمل های اجرایی پیاده سازی نمود.

در این کتاب اصول اساسی آنالیز ایمنی شغلی بیان شده و با معرفی دو تکنیک آنالیز تغییر و آنالیز موانع انرژی یک دستورالعمل اجرایی گام به گام برای اجرای آنالیز ایمنی شغلی و نحوه اجرای تکنیک معرفی خواهد شد. علاوه بر این در مورد بعضی از مشاغل معمول مثالهای کاربردی نیز ارائه می شود هر چند که مثالهای یاد شده  تنها برای معرفی بیشتر تکنیک بوده و یک ارزیابی جامع محسوب نمی شود.  

 

 

کارفرمایان مسئولیت کسب اطمینان از تامین ایمنی و بهداشت کارکنان خود را بر عهده دارند. این مسئله شامل آگاه سازی کارکنان از خطرات موجود در محیط کار، فراهم آوردن امکانات و تجهیزات ایمنی نظیر کنترلها فنی، مدیریتی و همچنین وسایل حفاظت فردی و تعریف روشها و دستورالعمل های صحیح و مناسب کار است.

بنابراین کارفرمایان ملزم به ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی و توسعه و فراهم ساختن اصول و تجهیزات ایمنی برای حذف و یا کنترل ریسک خطرات شناسایی شده می باشند.

مفهوم آنالیز ایمنی شغلی

برای آنالیز ایمنی شغلی دو تعریف بشرح زیر ارائه می شود:

1.   آنالیز شغلی متدولوژی است که با بکارگیری تکنیک های مختلف به محقق در جمع آوری و سازماندهی داده ها و استفاده از آنها برای قضاوت و تصمیم گیری کمک می کند.

2.   آنالیز ایمنی شغلی عبارت است از بررسی سیستماتیک یک شغل به منظور شناسایی خطرات بالقوه آن، ارزیابی سطح ریسک و شناسایی متد کنترلی مناسب برای کنترل ریسک خطرات شناسایی شده. البته بایستی بخاطر داشت که آنالیز ایمنی شغلی با بازرسی محیط کار و ممیزی شغلی متفاوت می باشد.

بازرسی محیط کار یک بررسی سیستماتیک از شرایط و عملیات محیط کار برای تعین مطابقت آن دستورالعمل های کاری و مقررات ایمنی و بهداشت از قبل تعریف شده می باشد.

فرایند ممیزی نیز عبارت است از یک بررسی سیستماتیک از سیستم مدیریت ایمنی برای تعین وجود مطابقت فعالیتها و نتایج مرتبط آنها با خط مشی ها و برنامه های پیشگیرنده از قبل تعریف شده. علاوه بر این ممیزی، موثر بودن برنامه های ایمنی در دستیابی به اهداف تعریف شده در خط مشی ها را نیز ارزیابی می نماید.

یکی از مهمترین اهداف اجرای مطالعه آنالیز ایمنی شغلی، یافتن رویکردهای اثربخش و کارآ در زمینه ادغام عنصر انسانی با طراحی و عملیات در راستای دستیابی به سطوح بالاتر در زمینه ایمنی، قابلیت اطمینان، بهره وری، قابلیت دسترسی و نگهداشت پذیری است.

هر چند که می توان آنالیز ایمنی شغلی را بدنبال یک افزایش معنی دار در نرخ حوادث و بیماریها اجراء کرد ولی بایستی در کل آنالیز بصورت پیشگیرانه اجراء گردد. در همین راستا شناسایی خطرات و بکارگیری اقدامات پیشگیرنده در مراحل طراحی و سازماندهی کار الزامی خواهد شد.

بنابراین فرایند آنالیز ایمنی شغلی می تواند در مراحل طراحی، ارزیابی طراحی سیستم و بروز هر گونه مشکل در زمینه تعامل انسان ماشین مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب ممکن است آنالیز ایمنی شغلی توسط طراحان، ارزیابی کنندگان، مدیران، واحدهای عملیاتی و غیره انجام گیرد.

ذکر این نکته الزامی است که آنالیز ایمنی شغلی، بررسی شغل است نه شخصی که شغل را انجام می دهد.

JSA یک عنصر بسیار مهم در سیستم مدیریت ریسک محسوب می شود. این تکنیک شامل آنالیز وظایف اساسی موجود در شغل برای شناسایی خطرات بالقوه و تعین راههای ایمن برای انجام آن است. گفتنی است که ممکن است در مواردی این تکنیک تحت عنوان آنالیز خطرات شغلی نیز نامیده می شود.

اجرای مطالعه آنالیز شغلی می تواند با هدایت مهندسین ایمنی و بهداشت حرفه ای و توسط کارکنان و سرپرستان با تجربه و از طریق بحث و مشاهده انجام شود. این رویکرد دو مزیت عمده بدنبال خواهد داشت: اول اینکه این امر منجر به مشارکت افراد بیشتری شده و امکان استفاده از تجارب آنها را فراهم می آورد. ثانیاٌ مشارکت تعداد بیشتری از ذینفعان امکان مقبولیت نتایج کار را افزایش می دهد. علاوه بر این رویکرد فوق می تواند به مزایای جانبی زیر نیز بیانجامد:

·        موضوع براي فرد قابل پذيرش مي شود

·        مقاومت نسبت به موضوع كاهش مي يابد

·        موجب سهولت كار مي شود

·        بر سرعت كار مي افزاید

·        اطلاعات نهفته در افراد بدست مي آيد

·        از تكرار كارها جلوگيري مي شود

·        ضريب خطا در تصميم گيري كاهش مي يابد

·        ايجاد شخصيت مثبت در فرد مي شود

·        باعث شكوفا شدن استعداد فرد مي شود

·        موجب تقسيم كار مي شود

·        باعث صرفه جوئي در زمان مي شود

·        حداكثر بهره وري حاصل مي گردد

·        پيشرفت كار بهتر است

·        از اعمال سليقه شخصي جلوگیری مي کند

·        حس همكاري را افزایش مي دهد

·        باعث تقويت خوب گوش كردن،خوب فكر كردن و خوب نظر دادن مي شود

·        نتيجه كار لذت بخش تر مي شود

·        به تضعيف روحيه خودكامگي مي انجامد

·        حس هميار ي و همكاري افزايش مي يابد

·        از استعدادهاي تمامي افراد استفاده مي شود

·        ايجاد راه حل بهتر صورت مي گيرد

·        اراده افراد افزايش مي يابد

·        و ...

در اجرای JSA اعضاء کمیته ایمنی و بهداشت و کارشناسان مرتبط نقش برجسته ای را ایفاء کرده و در این فرایند وجود آنها الزامی و راهگشا خواهد بود. زیرا معمولاٌ گروه یاد شده از تجارب عملی زیادی در زمینه شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و همچنین ارائه روشهای کنترلی مناسب می باشند.

نقش متخصصین ایمنی و بهداشت در فرایند JSA  می تواند در کمک آنها در شناسایی خطرات کمتر پیدا و همچنین راهکارهای کنترلی مناسب تر نمود یابد.

تعداد از متخصصین ترجیح می دهند که JSA را محدود به تمامی جنبه های شغلی نه فقط ایمنی بکنند. در این صورت روش با عنوان آنالیز شغلی جامع یا آنالیز فراگیر وظایف مطرح می شود. آنالیز شغلی جامع بر اساس این فلسفه بیان شده است که ایمنی بخش انفکاک ناپذیری از عملکردهای وظایف بوده و جزئی جدا محسوب نمی شود. در این کتاب تنها جنبه های یهداشتی و ایمنی مد نظر بوده هر چند که از اطلاعات ارائه شده در این کتاب می توان برای انجام یک آنالیز شغلی جامع نیز استفاده کرد.